Reklamační řád platný od 1.1.2014

Reklamační řád

platný od 1. 1. 2014

 

  Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO, se sídlem: Liberec 6, 460 06, Dr. M. Horákové 531, IČO: 114 35 259, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu A, vložce číslo 13839, (dále jen VLADIMÍR BOREŠ VIACO“) vydává v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tento REKLAMAČNÍ ŘÁD, který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující práva z vadného plnění, konkrétně právo na dodání nového výrobku bez vad nebo dodání výměny součásti, právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, právo na slevu z kupní ceny, případně právo na odstoupení od smlouvy, a v případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), právo na bezplatné odstranění vady výrobku zakoupeného u firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO v rámci stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.

   Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem.

   Kupujícím (zákazníkem) se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

   

Uzavřením kupní smlouvy přechází vlastnictví zakoupené věci na kupujícího, mimo splátkový prodej zboží, kde je přechod vlastnictví stanoven příslušnou smlouvou.

 

 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím (§ 2165 OZ). V případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

  Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

  e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu firma  VLADIMÍR BOREŠ VIACO nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

  Kupující má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

  O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

  O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

  Kupující je oprávněn u firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

 

  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí),

- výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),

- výrobek byl používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu.

Dále se odpovědnost firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

- u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- má-li zákazníkem uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,

- vyplývá-li to z povahy výrobku.

  Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

  Opotřebení výrobku a jeho části způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, opotřebení mechanických částí, zobrazovačů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle OZ.

  Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto tohoto písemného potvrzení vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. 

 

  V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně  firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO u příslušného reklamačního pracovníka po celou otevírací dobu, jakož i u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v Potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího dle §2166, v záručním listu, k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.  Byla-li v potvrzení vystaveném firmou VLADIMÍR BOREŠ VIACO o právu z odpovědnosti za vady, případně v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

  Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

  Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

  Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

 

 Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

  Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

­- že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka (Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované firmou VLADIMÍR BOREŠ VIACO  kupující předloží smlouvu o záruce);

- že kupující koupil výrobek od prodávajícího firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO;

- že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně a nebo vadu prokáže servisnímu technikovi záručního servisu.

  Nebude-li kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

  Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout.

  Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použije přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů a nebo příslušných podmínek poskytnutých v těchto službách.

  Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu.

 

  Práva a povinnosti firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO  a kupujícího se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

  Výše uvedené neplatí pro kupující – podnikatele, je-li z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Kontakt

 
485 110 088

Aktuality

Aktuálně na shopu: 29. 9. 2017Více o nás 28. 5. 2012


Navštivte také naše domovské stránky www.viaco-elektro.cz

  Vstupte na naše webové stránky
 

Nejprodávanější zboží

Speciální přání


captcha imageTyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.