Reklamační řád

Reklamační řád

platný od 6. 1. 2023

 

    Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO, se sídlem: Liberec 6, 460 07, Dr. M. Horákové 531/90, IČO: 114 35 259, tel. 485 110 088, e-mail: viaco@viaco-elektro.cz, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu A, vložce číslo 13839, (dále jen VLADIMÍR BOREŠ VIACO“) vydává v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tento REKLAMAČNÍ ŘÁD, který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující práva z vadného plnění, konkrétně právo na dodání nového výrobku bez vad nebo dodání výměny součásti, právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, právo na slevu z kupní ceny, případně právo na odstoupení od smlouvy, a v případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), právo na bezplatné odstranění vady výrobku zakoupeného u firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO v rámci stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.

    Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem.

    Kupujícím (zákazníkem) se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

   

   Uzavřením kupní smlouvy přechází vlastnictví zakoupené věci na kupujícího, mimo splátkový prodej zboží, kde je přechod vlastnictví stanoven příslušnou smlouvou.

 

Práva z vadného plnění

    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)  

     Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, jsou vlastnosti zboží v souladu se smlouvou (soulad s požadavky subjektivními,na kterých se prodávající s kupujícím dohodli a s požadavky objektivními):

  a) věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem

   b) věc je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil

   c) věc je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

  d) věc je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá (i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy)

  e) věc odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou, zejména reklamou nebo označením zboží

   f) věc je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat

  g) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

  h) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

   i) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

    Kupující je oprávněn u firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží v době dvaceti čtyřech měsíců od jeho převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
   Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvaceti čtyřech měsíců od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat.
   Má-li zboží vadu,  stává se primárním způsobem nápravy vadného zboží odstranění vady a to buď  dodáním nové věci bez vady  nebo opravou věci. Prodávající může odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, bude-li takové odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Pokud dojde k takovému odmítnutí odstranění vady prodávajícím, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy.
    Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Zákazník rovněž může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, pokud už vada existovala v době zakoupení produktu. Platí to i v případě, že se vada neprojeví ihned, ale až po jeho užívání.
    Prodávající je odpovědný za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního  obsahu  nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
    Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
    Právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 
    O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.
   O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.
   Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  

     Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí),

- výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),

- výrobek byl používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu.

    Dále se odpovědnost firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

- u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- má-li zákazníkem uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,

- vyplývá-li to z povahy výrobku.

    Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

   Opotřebení výrobku a jeho části způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, opotřebení mechanických částí, zobrazovačů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle OZ.

     Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto tohoto písemného potvrzení vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. 

   V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně  firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO u příslušného reklamačního pracovníka po celou otevírací dobu, jakož i u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v Potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího dle §2166, v záručním listu, k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.  Byla-li v potvrzení vystaveném firmou VLADIMÍR BOREŠ VIACO o právu z odpovědnosti za vady, případně v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

     Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

    Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

    Další užitečné informace týkající se reklamace výrobku, u něhož byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (nákup v internetovém obchodě), jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

    Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

  

     Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

­- že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka (Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované firmou VLADIMÍR BOREŠ VIACO  kupující předloží smlouvu o záruce);

- že kupující koupil výrobek od prodávajícího firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO;

- že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně a nebo vadu prokáže servisnímu technikovi záručního servisu.

  

     Nebude-li kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

    Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

     Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

    

     Po vyřízení reklamace firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO informuje o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

   

    Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použije přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů a nebo příslušných podmínek poskytnutých v těchto službách.

     

   Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu.

      

   Prodávající je na základě dotazu spotřebitele povinen tomuto poskytnout informace   o servisních organizacích zajišťujících pozáruční servis zakoupeného výrobku. Na vyžádání spotřebitele budou spotřebiteli tyto informace poskytnuty v listinné podobě či na jiném trvalém nosiči dat.

  

   Práva a povinnosti firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO  a kupujícího se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

  

   Výše uvedené neplatí pro kupující – podnikatele, je-li z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

   U kupujícího - podnikatele prodejce ze zákona odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Pro vztah mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.)

  

Závěrečná ustanovení

    Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. ledna 2023. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Přihlášení

Aktuality

Více o nás 14. 6. 2023


Navštivte také naše domovské stránky www.viaco-elektro.cz

  Vstupte na naše webové stránky
 

!!! pozor zda objednáváte zboží skladem - zboží, které skladem není nemusíme být schpni dodat !!!

 


Kontakt

 
485 110 088

Speciální přání


captcha image
*  

Nejprodávanější zboží

 • Teploměr do lednice Xavax 111309  

  Teploměr do lednice Xavax 111309

  Teploměr do chladničky/ mrazáku, analogový, kulatý  

  Cena:
  29 Kč
 • Teploměr do lednice Xavax 110822  

  Teploměr do lednice Xavax 110822

  Analogový teploměr Xavax do chladničky a mrazáku usnadňuje kontrolu správného nastavení teploty pro chlazení ( 2 - 8 °C ) a mražení ( -18 °C) . Správná vnitřní teplota v chladničce udrží potraviny déle čerstvé a zabraňuje vzniku škodlivých bakterií. Teploměr bez obsahu rtuti má barevně rozdělenou stupnici pro jednodušší odečítání teploty v rozsahu měření  -35 °C až +40 °C.

  Cena:
  29 Kč
 • Rozbočovač aktivní 4x F IVO I031-F + zdroj  

  Rozbočovač aktivní 4x F IVO I031-F + zdroj

  Čtyřnásobný aktivní rozbočovač - F

  Cena:
  249 Kč
 • Konektor F úhlový D209  

  Konektor F úhlový D209

  F spojka úhlová-F konektor/F zdířka

  Cena:
  9 Kč
 • Sáčky Daewoo RC 7005 5+1  

  Sáčky Daewoo RC 7005 5+1

  Sada 5 sáčků + 1 mikrofiltr

  Cena:
  29 Kč
 • Hubice otočná Xavax 110238  

  Hubice otočná Xavax 110238

  jemné kartáče z uměleho vlákna se hodí pro čištění citlivých povrchů (nábytek, skleněné vitríny, lamely a svítidla),  vhodná pro všechny typy vysavačů

  Cena:
  29 Kč


Tyto internetové stránky používají jen nezbytně nutné soubory cookie pro správný chod e-shopu. Více informací zde.