Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy VLADIMÍR BOREŠ VIACO od 6.1. 2023.

  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO, se sídlem Dr. M. Horákové 531/90, Liberec 6, 460 07, IČ: 11435259, tel. 485 110 088, e-mail: viaco@viaco-elektro.cz, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu A, vložce číslo 13839 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Prodejce

  Prodávající je firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO,  se sídlem Dr. M. Horákové 531/90, Liberec 6, 460 07, IČ: 11435259, tel. tel. 485 110 088, e-mail: viaco@viaco-elektro.cz, zapsaná v Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu A, vložce číslo 13839.  Firma VLADIMÍR BOREŠ VIACO  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující

 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 

  Podnikatelem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

   Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku (do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu). Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při objednávce výslovně na  vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“.

  Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně  reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

    Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

  Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Jakost při převzetí

    Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, jsou vlastnosti zboží v souladu se smlouvou (soulad s požadavky subjektivními,na kterých se prodávající s kupujícím dohodli a s požadavky objektivními):

   a) věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem

   b) věc je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil

   c) věc je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

   d) věc je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá (i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy)

  e) věc odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou, zejména reklamou nebo označením zboží

   f) věc je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat

   g) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

   h) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

    i) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

   

Práva z vadného plnění

 

   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
   Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvaceti čtyřech měsíců od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo  služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvaceti čtyřech měsíců od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat.
   Má-li zboží vadu,  stává se primárním způsobem nápravy vadného zboží odstranění vady a to buď dodáním nové věci bez vady  nebo opravou věci. Prodávající může odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, bude-li takové odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Pokud dojde k takovému odmítnutí odstranění vady prodávajícím, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy.
  Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Zákazník rovněž může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, pokud už vada existovala v době zakoupení produktu. Platí to i v případě, že se vada neprojeví ihned, ale až po jeho užívání.
   Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
   Prodávající je odpovědný za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního  obsahu  nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
   Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 

  Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  

  Prodávající je na základě dotazu spotřebitele povinen tomuto poskytnout informace   o servisních organizacích zajišťujících pozáruční servis zakoupeného výrobku. Na vyžádání spotřebitele budou spotřebiteli tyto informace poskytnuty v listinné podobě či na jiném trvalém nosiči dat.
 

  U kupujícího - podnikatele prodejce ze zákona odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Pro vztah mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.)
 

  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  

 

Záruka za jakost

   V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti a výkonnost. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.  

  Kupující má ze záruky právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží.
  Prodávající rovněž může v případě konkrétního zboží určit, že Kupující má nárok na vrácení kupní ceny, nebo poskytnutí služby v souvislosti se zbožím.

   V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad.
   Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě na základě uplatnění záruky. Dojde-li v rámci uplatnění záruky k výměně zboží, pokračuje původní záruční doba.
 

   Má-li zboží uvést do provozu třetí osoba odlišná od Prodávajícího, počíná záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu. Počátek záruční doby se odsouvá pouze v případě, že Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.
   Prodávající je odpovědný za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 

Převzetí zboží

  Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné lepící pásky. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

  Prodávající je povinen dodat zboží do 30 dnů od objednávky uskutečněné kupujícím. V případě, že zboží nelze doručit do 30 dnů, je pro pozdější termín doručení nutné získat souhlas zákazníka s prodlouženou lhůtou dodání.

Osobní odběr

  Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr části sortimentu za internetové ceny v kamenné prodejně. Aby to bylo možné, musí být na stránkách vybrané zboží ve zvolené prodejně dostupné. V takovém případě prodávající rezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách v prodejně Vladimír Boreš VIACO dva dny od potvrzení objednávky. Zboží je možné vyzvednout nejdříve 2 hodiny od odeslání objednávky. Kupující má právo si zboží v prodejně prohlédnout, následně uzavře s prodávajícím kupní smlouvu a vybrané zboží uhradí.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení může být k přepravě podáno poslední den lhůty.

  V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy pokud možno s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

  Odstoupení od smlouvy může spotřebitel provést jakýmkoli jednoznačným prohlášením. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit tento formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy  (doc, 50 kB) nebo on-line formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@viaco-elektro.cz. , popř. takto učinit telefonicky na čísle 485 110 088. Prodávající je vždy povinen takto provedené prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy akceptovat.

  V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit původní věc prodávajícímu a provede tak na náklady prodávajícího. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

  Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

  Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

  Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://www.e-viaco.cz.

  Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží momentálně nedostupného v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

Zboží s digitálními vlastnostmi

  Je-li předmětem kupní smlouvy hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „Zboží s digitálními vlastnostmi“) Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si zboží po převzetí uchovalo vlastnosti v souladu se smlouvou (viz výše), a že bude na jejich dostupnost upozorněn
 
   a) po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
   b) po dobu,  po kterou to Kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu zboží, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

   Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

  Neprovedl-li Kupující aktualizaci podle předchozího odstavce v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.
  Mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v této době, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

  

   Za nedílnou součást zboží se považují například:
•    Operační systémy
•    Aplikace
•    Další software
  

   Tento digitální obsah je součástí zboží i v případě, kdy:
•    nebude nainstalován ve zboží při jeho převzetí,
•    bez ohledu na skutečnost, zda jej poskytuje třetí osoba (kupující uzavře další smlouvu s poskytovatelem digitálního obsahu).
 

  Toto neplatí, je-li z obsahu smlouvy i povahy věci zjevné, že jsou digitální obsah nebo služby digitálního obsahu poskytovány samostatně.
 

Zjednání nápravy

   Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o  ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP:
a)    odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nebo
b)    požadovat přiměřené snížení kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti
nekalé obchodní praktiky.
c)    Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět kupní smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 

 

Maximální lhůta pro dodání zboží

   Prodávající má povinnost dodat zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy (nebude-li oběma stranami výslovně domluveno jinak).

Ochrana osobních údajů

   Správcem osobních údajů (prodejce) je obchodní firma: Vladimír Boreš VIACO, se sídlem: Dr. Milady Horákové 531/90, 460 07, Liberec 6, Identifikační číslo: 11435259, tel.485 110 088, e-mail:viaco@viaco-elektro.cz,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13839

    Prodejce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

     Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), najde kupující na stránce http://www.e-viaco.cz/clanky/pravidla-ochrany-osobnich-udaju/.

Ověřování recenzí spotřebitelů

  Ověřování recenzí spotřebitelů - hodnocení produktů a eshopu probíhá pouze přes web Heureka.cz. Při objednání zboží má zákazník možnost volby zatržení kolonky Nezasílat dotazník spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky. Pokud  zákazník souhlasí, že chce obdržet hodnotící formulář, je mu s odstupem 10  dnů zaslán hodnotící formulář od společnosti Heureka.cz. Pokud zákazník formulář vyplní včetně textového hodnocení, recenze bude zobrazena na webu www.heureka.cz . Ověřování těchto zákazníků probíhá přímo u uvedené společnosti Heuréka a aby recenze mohla být považována za ověřenou, musí být zákazník u této společnosti ověřen kontaktními údaji. Kontaktní údaje zákazníka Heuréka získává z linku prodávajícího při pořízení objednávky souhlasícího zákazníka. Společnost Heuréka umožnuje vkládání spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží nebo Služby u Prodávajícího, čímž je ověřena podmínka pravosti spotřebitelských recenzí.
 

Zpětný odběr elektrospotřebičů

  Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů  přímo na prodejně prodávajícího. Adresa prodejny je uvedena v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách.

  Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Asekol a.s. uvedených na jejích webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

  Kupující má možnost odevzdat použité elektrozařízení na adrese provozovny Prodávajícího nebo v místě dodání zboží. V případě, že Kupující zakoupí nové elektrozařízení podobného typu a použití, jakého je použité elektrozařízení, může Kupující odevzdat staré elektrozařízení bezplatně v místě dodání nového elektrozařízení, a to v počtu odpovídajícímu zakoupenému zboží. Kupující informuje Prodávajícího o zamýšleném odevzdání starého elektrozařízení v průběhu online objednávky nového elektrozařízení tak, že odklikne v objednávkovém formuláři požadovaný zpětný odběr u příslušného dopravce, který takovou službu nabízí.

  Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

   Zákazník - spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.

   Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kompetentním orgánem Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz).

   Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh zákazníka - spotřebitele a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu sama.

Závěrečná ustanovení

  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy viaco@viaco-elektro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.  Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

  Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: VLADIMÍR BOREŠ VIACO, Dr. M. Horákové 531/90, Liberec 6, 460 07

Adresa elektronické pošty: viaco@viaco-elektro.cz

Telefon: 485 110 088

 

V Liberci, dne 6.1.2023


Přihlášení

Aktuality

Více o nás 28. 5. 2012


Navštivte také naše domovské stránky www.viaco-elektro.cz

  Vstupte na naše webové stránky
 

7.4. - 10.4. ZAVŘENO


Kontakt

 
485 110 088

Speciální přání


captcha image
*  

Nejprodávanější zbožíTyto internetové stránky používají jen nezbytně nutné soubory cookie pro správný chod e-shopu. Více informací zde.